Zapytaj o produkt Zamknij
Imię i nazwisko
Adres email
Temat
Treść zapytania
„Kovona to profesjonalne wykonanie od podstaw...”

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Przedstawione poniżej Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, dotyczą zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Kovona Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, zwaną dalej „Sprzedawcą” na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej lub „Kupującym”.
OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Kovona Polska Sp. z o.o. i Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych zapisów OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy pod rygorem nieważności.
W przypadku niezgodności postanowień pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.
Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych w okresie od dnia 01.01.2013, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami).

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego w formie pisemnej zamówienia (faxem, e-mailem, listem pocztowym)i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 2. Przyjmując zamówienie do realizacji Sprzedawca może zarządać od Kupujacego kopii następujących dokumentów:
  1. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
  2. decyzji o nadaniu numeru REGON
  3. decyzji o nadaniu numeru NIP.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy - nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:
  1. gwarancji bankowej
  2. akredytywy dokumentowej
  3. polisy ubezpieczeniowej
  4. cesji wierzytelności
  5. weksla własnego z klauzulą „bez protestu”
  6. poręczenia osób trzecich.

CENA I WYNAGRODZENIE

 1. Podstawą ustalenia ceny i wynagrodzenia jest cennik towarów i usług Sprzedawcy, obowiązujący w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Ceny i wynagrodzenia zmieszczone w cenniku są wyrażone w kwotach netto.
 2. Powyższe ceny towarów i usług obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedawcy i zawierają cenę sprzedaży towaru, należności celne i koszty opakowania towaru. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy oraz montażu zamówionych towarów w miejscu wskazanym przez Kupującego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zapłata ceny i wynagrodzenia następuje w etapach:
  • w terminie 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości wskazanej na fakturze pro forma. W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty zaliczki, Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę zaliczkową.
  • Pozostała część ceny jest płatna w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania zakupionego towaru lub wykonanej usługi. Kwota wpłaconej zaliczki podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny.
 2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez podpisu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia zostanie określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W terminie 2 (dwóch) dni przed zaplanowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym - telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - datę i godzinę dostarczenia towaru i/lub jego montażu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, skutkujących powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia. Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

DOSTAWA

 1. O ile strony nie postanowiły inaczej, dostawa towarów jest realizowana na koszt Kupującego według ustalonych wcześniej zasad spedycji. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego uznania zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.
 3. Jeśli Kupujący o to wystąpi, Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i na koszt Kupującego.

GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 miesięcy od daty wydania towaru (a jeśli umowa dotyczy także montażu towaru - od daty zakończenia montażu). W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru. Strony mogą uzgodnić inny okres gwarancji. Uzgodnienia te dla ich ważności muszą zostać potwierdzone na piśmie.
 2. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeśli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
 4. Kupujący aby zachować uprawnienia z tytułu gwarancji jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Sprzedawcę o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym lub faxem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych nieniejszymi OWS, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny własciwy terytorialnie dla siedziby Sprzedawcy.
Informacje o firmie
Nowości w ofercie Promocje
Inne nasze strony
Kovona.com Kovos.cz

Kovona Kovona Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone - Ogólne warunki sprzedaży - Zasady korzystania z serwisu